Vyformujte si ideálnu figúru do plaviek s kódom RENATA10

Dodatok č. 1
k pravidlám spotrebiteľskej súťaže
„Moje keto leto!".

 1. Vyhlasovateľ súťaže „ Moje keto leto“ (ďalej ako „Súťaž“), spoločnosť PROFIDIET, s.r.o., týmto v súlade s článkom X. ods. 1 pravidiel Súťaže (ďalej ako „Pravidlá“) mení Pravidlá Súťaže takto:
 2. Mení sa článok III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI ods. 3 tak, že sa ruší a nahrádza sa novým ktorý znie: 3. Každá osoba spĺňajúca podmienky účasti v Súťaži sa môže stať viacnásobným Účastníkom Súťaže, a to zakúpením viacerých Produktov alebo iného tovaru v hodnote jednej objednávky nad 99,- Eur v rozhodnom období. Každý ďalší zakúpený Produkt zvyšuje pravdepodobnosť Účastníka na výhru.
 3. Mení sa článok III. PODMIENKY SÚŤAŽE ods. 1 Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže o 1. cenu bod 1.1 tak, že sa ruší a nahrádza sa novým ktorý znie:
  1.1 Kúpa jedného z Produktov, zverejnených na webovej stránke Vyhlasovateľa www.profidiet.net/moje-keto-leto alebo nákup akéhokoľvek tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://profidiet.net/ v hodnote jednej objednávky nad 99,- Eur v období od 05.05.2021 do 31.08.2021.
 4. Mení sa článok III. PODMIENKY SÚŤAŽE ods. 2 Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže o ostatné ceny bod 2.1 tak, že sa ruší a nahrádza sa novým ktorý znie:
  2.1 Kúpa jedného z Produktov, zverejnených na webovej stránke Vyhlasovateľa www.profidiet.net/moje-keto-leto alebo nákup akéhokoľvek tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://profidiet.net/ v hodnote jednej objednávky nad 99,- Eur.
 5. Mení sa článok V. ŽREBOVANIE tak, že sa ruší a nahrádza sa novým, ktorý znie:
  V. ŽREBOVANIE
  1. Žrebovanie výhercu 1. ceny Súťaže sa uskutoční dňa 15.09.2021 v priestoroch Vyhlasovateľa za účasti zástupcov Vyhlasovateľa. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili všetky podmienky Súťaže podľa článku III odsek 1 Pravidiel.
  2. Žrebovanie výhercov ostatných cien Súťaže: Vyhlasovateľ Súťaže každý týždeň vyžrebuje 3 (troch) výhercov. Výber cien zo zoznamu, uvedeného v článku IV odsek 2 Pravidiel, ktoré budú v danom týždni odovzdané výhercom, je výlučne na rozhodnutí Vyhlasovateľa. Žrebovanie sa uskutoční vždy vo štvrtok a budú do neho zaradení účastníci, ktorí v kalendárnom týždni predchádzajúcom žrebovaniu,  nakúpili aspoň jeden z Produktov, zverejnených na webovej stránke Vyhlasovateľa www.profidiet.net/moje-keto-leto alebo akýkoľvek tovar prostredníctvom internetového obchodu www.profidiet.net v hodnote jednej objednávky nad 99,- Eur a zároveň splnili všetky ostatné podmienky podľa článku III odsek 2 Pravidiel. Prvé žrebovanie sa uskutoční vo štvrtok 10.06.2021 a budú do neho zaradení všetci účastníci, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené vyššie v termíne od 05.05.2021 do 06.06.2021. 
  3. Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 14 pracovných dní od žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky.
  4. Výsledky žrebovania budú zároveň v lehote uvedenej v odseku 4 tohto článku uverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa.
 6. Mení sa článok VI. ODOVZDANIE VÝHRY ods. 3 tak, že sa ruší a nahrádza sa novým ktorý znie:   
  3. Každý Účastník Súťaže sa môže stať výhercom žrebovania ostatných cien Súťaže len raz v rámci jedného týždenného žrebovania. Uvedené nebráni tomu, aby sa stal výhercom žrebovania ostatných cien Súťaže opakovane v rámci viacerých týždenných žrebovaní za predpokladu, že v danom týždni splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v týchto Podmienkach.
 7. Všetky ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú v platnosti nezmenené.
 8. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je Úplné znenie Pravidiel.


V Bratislave dňa 02.06.2021


PROFIDIET, s.r.o.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
"Moje keto leto!"
ÚPLNÉ ZNENIE

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom „ Moje keto leto“ (ďalej len „Súťaž“).
 2. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PROFIDIET, s.r.o., so sídlom Znievska 16, 851 06  Bratislava 5, IČO: 35969628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 38705/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 
 3. Účelom Súťaže je reklama a podpora predaja produktov a redukčných programov Profidiet INTENZÍV, EXPRESS a KOMPLET (ďalej ako „Produkt“). 
 4. Tieto Pravidlá záväzným spôsobom upravujú podmienky Súťaže, určujú páva a povinnosti účastníkov súťaže a Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ zverejnení Pravidlá na svojej webovej stránke www.profidiet.net (ďalej ako „webová stránka Vyhlasovateľa“) v deň začatia súťaže. Pravidlá budú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas celého obdobia trvania Súťaže. 
 5. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou. 
 6. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 05.05.2021 do 31.08.2021

II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá najneskôr v prvý deň súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splnila všetky podmienky Súťaže, uvedené v týchto Pravidlách (ďalej ako „Účastník“). 
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere k Vyhlasovateľovi ani im blízke osoby. Blízkymi osobami sa v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) rozumejú príbuzní dotknutej osoby v priamom rade, súrodenci a manželia. 
 3. Každá osoba spĺňajúca podmienky účasti v Súťaži sa môže stať viacnásobným Účastníkom Súťaže, a to zakúpením viacerých Produktov v rozhodnom období. Každý ďalší zakúpený Produkt zvyšuje pravdepodobnosť Účastníka na výhru. 
 4. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Pravidiel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

III. PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže o 1. cenu
  1. 1.1   Kúpa jedného z Produktov, zverejnených na webovej stránke Vyhlasovateľa www.profidiet.net/moje-keto-leto alebo nákup akéhokoľvek tovaru prostredníctvom internetové obchodu www.profidiet.net v hodnote jednej objednávky nad 99,- eur v období od 05.05.2021 do 31.08.2021.
  2. 1.2   Vyplnenie údajov v objednávke k danému Produktu
  3. 1.3   Zaslanie fotografií zachytávajúcich premenu súvisiacu s použitím zakúpeného programu spolu so stručným opisom skúseností s proteínovou diétou na mailovú adresu Vyhlasovateľa: info@profidiet.sk
 2. Podmienky zaradenia záujemcu do Súťaže o ostatné ceny
  1. 2.1   Kúpa jedného Produktov, zverejnených na webovej stránke Vyhlasovateľa www.profidiet.net/moje-keto-leto alebo nákup akéhokoľvek tovaru prostredníctvom internetové obchodu www.profidiet.net v hodnote jednej objednávky nad 99,- eur v období od v období od 05.05.2021 do 31.08.2021.
  2. 2.2   Vyplnenie údajov v objednávke k danému Produktu.

IV. VÝHRY

 1. Každý zákazník, ktorý si v termíne od 05.05.2021 do 31.08.2021 zakúpi aspoň jeden Produkt, automaticky získa:
  1. zľavový kupón na všetky zájazdy s BUBO vo výške 10%
  2. zľavový kupón na nákup šejkrov FitStream vo výške 10%
  3. e-knihu proteínových receptov Profidiet
  4. tajnú zľavu na online tréning so Zuzkou
 2. Okrem výhod, uvedených v odseku 1 tohto článku, Vyhlasovateľ poskytol do súťaže nasledovné ceny:
  1. 1. cena - 1x zájazd od cestovnej kancelárie BUBO v hodnote 2 600 €
  2. 1x balíček kozmetiky PAYOT v hodnote 110 €
  3. 1x voucher v hodnote 40 € na skrášľovacie ošetrenie v DERMATANA v Inštitúte krásy PAYOT
  4. 3x online tréningový program so Zuzkou v hodnote 25 €/ks
  5. 3x kniha FIT Receptov v hodnote 15 €/ks
  6. 5x FitStream mixér v hodnote 49,90 €/ks
  7. 10x darčekový poukaz Profidiet v hodnote 50 €/ks
  8. 10x Fitness hodinky v hodnote 22 €/ks
  9. 15x balenie spaľovačov tukov v hodnote 13 €/ks
 3. Výhry do Súťaže zabezpečuje Vyhlasovateľ po predchádzajúcej dohode s obchodnými partnermi.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže a nahradiť ich inými výhrami podľa uváženia Vyhlasovateľa, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

V. ŽREBOVANIE

 1. Žrebovanie výhercu 1. ceny  Súťaže sa uskutoční dňa 15.09.2021 v priestoroch Vyhlasovateľa za účasti zástupcov Vyhlasovateľa. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili všetky podmienky Súťaže podľa článku III odsek 1 Pravidiel.
 2. Žrebovanie výhercov ostatných cien Súťaže: Vyhlasovateľ Súťaže každý týždeň vyžrebuje 3 (troch) výhercov. Výber cien zo zoznamu, uvedeného v článku IV odsek 2 Pravidiel, ktoré budú v danom týždni odovzdané výhercom, je výlučne na rozhodnutí Vyhlasovateľa. Žrebovanie sa uskutoční vždy vo štvrtok a budú do neho zaradení účastníci, ktorí v kalendárnom týždni predchádzajúcom žrebovaniu,  nakúpili aspoň jeden z Produktov, zverejnených na webovej stránke Vyhlasovateľa www.profidiet.net/moje-keto-leto alebo akýkoľvek tovar prostredníctvom internetového obchodu www.profidiet.net v hodnote jednej objednávky nad 99,- Eur a zároveň splnili všetky ostatné podmienky podľa článku III odsek 2 Pravidiel. Prvé žrebovanie sa uskutoční vo štvrtok 10.06.2021 a budú do neho zaradení všetci účastníci, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené vyššie v termíne od 05.05.2021 do 06.06.2021
 3. Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 14 pracovných dní od žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky.
 4. Výsledky žrebovania budú zároveň v lehote uvedenej v odseku 4 tohto článku uverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa.

VI. ODOVZDANIE VÝHRY

 1. Výhra bude výhercovi odovzdaná do 14 pracovných dní odo dňa uverejnenia výsledkov žrebovania na webovej stránke Vyhlasovateľa. Pred odovzdaním výhry bude výhercov kontaktovať zástupca Vyhlasovateľa, ktorý výhercu zároveň oboznámi so spôsobom odovzdania výhry. Odovzdanie výhry zabezpečí Vyhlasovateľ, prostredníctvom Slovenskej pošty, osobne alebo kuriérom.
 2. V prípade, ak sa nepodarí s výhercom 1. ceny skontaktovať v lehote do 14 dní od žrebovania podľa článku V odsek 1 týchto Pravidiel, prebehne nové žrebovanie v súlade s podmienkami, uvedenými v týchto Pravidlách.
 3. Každý Účastník Súťaže sa môže stať výhercom žrebovania ostatných cien Súťaže len raz v rámci jedného týždenného žrebovania. Uvedené nebráni tomu, aby sa stal výhercom žrebovania ostatných cien Súťaže opakovane v rámci viacerých týždenných žrebovaní za predpokladu, že v danom týždni splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v týchto Podmienkach.
 4. Vyhlasovateľ si pred odovzdaním každej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a ktorá získava výhru a nie je osobou podľa článku 2 odsek 2 týchto Pravidiel. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry predložiť zástupcovi Vyhlasovateľa doklad preukazujúci jeho totožnosť.
 5. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá nespĺňa akékoľvek podmienky účasti v Súťaži, alebo osoba definovaná v článku 2 odsek 2 týchto Pravidiel, nevzniká jej nárok na výhru, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa, ak tieto Pravidlá neurčujú inak. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru bezodkladne do piatich pracovných dní vrátiť Vyhlasovateľovi, na základe výzvy Vyhlasovateľa. Ak vrátenie výhry nie je z akýchkoľvek dôvodov možné, je táto osoba povinná zaplatiť Vyhlasovateľovi protihodnotu výhry v peniazoch.
 6. Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry, a to v písomnej forme bezodkladne potom, čo sa dozvedel o tom, že je výhercom. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom z dôvodov na strane výhercu a výhry, ktoré výherca odmietne prevziať, prepadajú v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití ak tieto Pravidlá neurčujú inak. Výherca v takomto prípade stráca možnosť výhru prevziať a nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa namiesto výhry akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Vyhlasovateľ nie je povinný uskutočniť dodatočné žrebovanie prepadnutých výhier, ak tieto Pravidlá neurčujú inak.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Účastník Súťaže pri prihlásení do Súťaže poskytol Vyhlasovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa, pre účely účasti Súťaže v Súťaži, (najmä, ale nie výlučne, spojené s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a mesta výhercov na webovej stránke Vyhlasovateľa), ako aj na marketingové účely, a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov obchodným partnerom Vyhlasovateľa, na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže a rok po skončení Súťaže. Poskytnutie údajov bolo dobrovoľné. Účastník Súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou zásielkou, doručenou na adresu sídla Vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom jeho doručenia Vyhlasovateľovi.
 2. Proces spracovania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov, a to zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES. B

VIII. DANE

 1. Výhry presahujúce sumu 350,- Eur sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
 2. Vyhlasovateľ nezodpovedá a neručí za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti výhercov Súťaže.
 3. Vyhlasovateľ nie je povinný poskytovať výhercom poučenia, týkajúce sa ich daňových a odvodových informácií, nad rámec informácií uvedených v týchto Pravidlách.

IX. ZODPOVEDNOSŤ VYHLASOVATEĽA

 1. Na výhru nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka výhry nie je možné súdne vymáhať.
 2. Vyhlasovateľ nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. 
 3. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 
 4. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier. 
 5. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Pri výhrach, ktoré budú doručované poštovou prepravou, sú zásielky počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť Pravidlá tejto Súťaže novými Pravidlami. Zmeny alebo nové Pravidlá budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa. 
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Súťaž odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. 
 3. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 
 4. Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, ak by porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa. 
 5. Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ, nie sú oprávnení požadovať zámenu výhry za inú výhru a taktiež nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry v peniazoch. 
 6. Účastníci nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Vyhlasovateľa než na tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Pravidlách, pričom aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto Pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od Vyhlasovateľa akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách. 
 7. Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 04.05.2021

PROFIDIET, s.r.o.