Oslavujeme 19. narodeniny! Oslávte ich s nami a získajte zľavu 19% na ďalší nákup

Viac informácií

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti PROFIDIET, s.r.o.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.       Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.profidiet.net (ďalej len „obchodné podmienky “).

1.2.       Kontaktné údaje predávajúceho:

 • PROFIDIET, s.r.o.
 • Znievska 16,851 06 Bratislava
 • IČO: 35 969 628, DIČ: 202 210 9705, IČ DPH: SK202 210 9705
 • Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.38705/B
 • Telefón: 0917 953 818
 • E-mail: sales@profidiet.sk
 • Bankový účet: 2628058178/1100
 • Iban: SK7511000000002628058178

Doručovacia adresa

Sídlo skladu:

PROFIDIET, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

 • Orgán dozoru :
 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 • Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

1.3.       Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (ďalej ako "predávajúci") na jednej strane a kupujúceho (ďalej ako "kupujúci") na strane druhej, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, sa riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č.102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.4.       Odchýlne ustanovenie od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Takto dohodnuté odchýlne podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi.

1.5.       Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.6.       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.7.       Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.8.       Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.9.       Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

1.10.    Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

1.11.    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako jeden (1) rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.12.    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, napr. potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.13.   Vyplnený objednávkový formulár na internetovej stránke predávajúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy t.j. záväzným potvrdením objednávky e-mailom zo strany predávajúceho kupujúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.14.    Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • kúpnej ceny tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru.

1.15.   Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami riadne oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.16.   Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho písomne informovať a ten musí s úpravou ceny preukázateľne súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

1.17.    Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Packeta Courier Service s. r. o., IČO: 35825456, so sídlomKopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava. Pri objednávke nad 50 eur (slovami: päťdesiateuro) je doprava poskytovaná zadarmo.

1.18.   Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho po uzavretí kúpnej zmluvy s uvedením variabilného symbolu platby („ pred dodaním tovaru“).
 • Platba v hotovosti prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
 • Platba platobnou kartou cez terminálu prostredníctvom kuriéra ("na dobierku") pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
 • Platba platobnou kartou priamo pri objednávke na účet predávajúceho.

1.19.    Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. V prípade zvolenej platby "pred dodaním tovaru" prevodom vopred na účet predávajúceho, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať a odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tovar bude kupujúcemu zaslaný až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.20.   Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Objednaný tovar/objednávky budú predávajúcim spracované a najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní odovzdané kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie zásielky formou balíka. V prípade, ak kupujúci objednávku neplatí vopred "pred dodaním tovaru", predávajúci balík posiela na dobierku s tým, že kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť kúpnu cenu v hotovosti alebo platobnou kartou kuriérovi. 

Objednávky je možné spracovať predávajúcim aj do 1 (jedného) pracovného dňa za predpokladu, že o to kupujúci požiadal v objednávke a uviedol to do poznámky.

Doručovanie zásielok je služba, ktorú predávajúci zabezpečuje formou outsourcingu, preto predávajúci negarantuje konkrétny deň alebo hodinu doručenia a nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru, ktoré bolo spôsobené z dôvodov na strane doručovateľskej služby.

Zásielky by mali byť na území SR doručené v pracovné dni do 24 hodín od vyzdvihnutia kuriérskou službou u predávajúceho.

1.21.   Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

1.22.    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.23.    Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek vád, tieto hneď oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka reklamácie)

1.24.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim. Tovar má vady ak jeho vlastnosti nezodpovedajú popisu uvedenému predávajúcim na internetovej stránke www.profidiet.net. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedná kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

1.25.    Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

1.26.    Reklamáciou sa rozumie právo, uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie predmetu zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.

1.27.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.28.   Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese: sales@profidiet.sk.

1.29.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

1.30.   Reklamačné konanie sa začína dňom:

 • doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie
 • doručenia reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

O uplatnení reklamácii vydá predávajúci alebo ním určená osoba kupujúcemu potvrdenie, v ktorom je predávajúci povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučiť kupujúceho o jeho právach vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

1.31.   Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.32.   Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené potvrdenie objednávky od predávajúceho (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

1.33.    V súlade s ustanovením § 7 ods.1 a zákona č.102/2014 , o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého originálny ochranný obal bol po dodaní porušený.

1.34.    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

1.35.    Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla skladu alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho sales@profidiet.sk.

1.36.    Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom a nepoškodenom obale.

1.37.    V prípade platného odstúpenia od zmluvy v súlade s právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri úhrade kúpnej ceny tovaru. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté platby kupujúcemu  skôr, ako mu kupujúci tovar vráti. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

1.38.    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, v zmysle ktorej ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadom takého darčeka stráca platnosť a účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

1.39.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:

 1. ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 4. ak predávajúci nie je schopný dodať tovar najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.

Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody, spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ nedošlo k odstúpeniu z dôvodu uvedeného v bode 4 vyššie. Tieto nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený započítať na pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a vrátiť kupujúcemu sumu zníženú o svoje nároky.

 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

1.40.   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.41.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.42.    Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov“).

1.43.    Kupujúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a vedenia užívateľského účtu, spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, a to výhradne v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.

1.44.    Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom zasielania marketingových informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

1.45.    Kupujúci vyhlasuje, že spracúva len správne úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

1.46.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.

1.47.    Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1.48.    Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

1.49.    Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Príloha: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 • (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)Komu: PROFIDIET, s.r.o., Znievska 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35 969 628 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 38705/B, telefón: 0917 953 818, e-mail: sales@profidiet.sk.

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby číslo:
Dátum objednania/prijatia (*)
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum
(*) Povinný údaj.