Distribútor:
PROFIDIET, s. r. o.
sídlo: Znievska 16, 851 06 Bratislava
IČO: 35 969 628
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vl. č. 38705/B
konateľka: PharmDr. Monika Kyselicová
e-mail: profidiet@nextra.sk
tel.: +421 908 992 265

Adresa skladu:
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
e-mail: info@profidiet.sk
tel.: +421 917 953 818