Vyformujte si ideálnu figúru do plaviek s kódom RENATA10

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho písomne informovať a ten musí s úpravou ceny preukázateľne súhlasiť.

V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Packeta Courier Service , spol. s r.o., IČO: 35825456, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava.

Pri objednávke nad 50 eur (slovami: päťdesiat eur) je doprava poskytovaná zadarmo.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • Platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho po uzavretí kúpnej zmluvy s uvedením variabilného symbolu platby („ pred dodaním tovaru“).
  • Platba v hotovosti prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
  • Platba platobnou kartou cez terminál prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
  • Platba platobnou kartou priamo pri objednávke na účet predávajúceho.

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. V prípade zvolenej platby "pred dodaním tovaru" prevodom vopred na účet predávajúceho, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od potvrdenia objednávky.

Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať a odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tovar bude kupujúcemu zaslaný až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Objednaný tovar/objednávky budú predávajúcim spracované a najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní odovzdané kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie zásielky formou balíka. V prípade ak kupujúci objednávku neplatí vopred "pred dodaním tovaru", predávajúci balík posiela "na dobierku", s tým, že kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť kúpnu cenu v hotovosti alebo platbou kartou kuriérovi.

Objednávky je možné spracovať predávajúcim aj do 1 (jedného) pracovného dňa za predpokladu, že o to kupujúci požiadal v objednávke a uviedol to do poznámky.

Doručovanie zásielok je služba, ktorú predávajúci zabezpečuje formou outsourcingu, preto predávajúci negarantuje konkrétny deň alebo hodinu doručenia a nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru, ktoré bolo spôsobené z dôvodov na strane doručovateľskej služby.

Zásielky by mali byť na území SR doručené v pracovné dni do 24 hodín od vyzdvihnutia kuriérskou službou u predávajúceho.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek vád, tieto hneď oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.